نمونه سوال رشته ریاضی

مبحث پیوستگی

نمونه سوال رشته ریاضی

۱)

نمونه سوال رشته ریاضی : حساب دیفرانسیل و انتگرال

امتحان پایان ترم خرداد ۹۳

مبحث مشتق

نمونه سوال رشته ریاضی

۲)

نمونه سوال رشته ریاضی : حساب دیفرانسیل و انتگرال

امتحان پایان ترم خرداد ۹۳

مبحث کاربرد مشتق

نمونه سوال رشته ریاضی
نمونه سوال رشته ریاضی

۳)

نمونه سوال رشته ریاضی : حساب دیفرانسیل و انتگرال

امتحان پایان ترم خرداد ۹۳

مبحث کاربرد مشتق

نمونه سوال رشته ریاضی
نمونه سوال رشته ریاضی

۴)

نمونه سوال رشته ریاضی : حساب دیفرانسیل و انتگرال

امتحان پایان ترم خرداد ۹۳


لطفا نظر خود را بیان نمایید