نمونه سوال رشته تجربی

مبحث کاربرد مشتق - رسم نمودار

نمونه سوال رشته تجربی
نمونه سوال رشته تجربی

۱)

نمونه سوال رشته تجربی

امتحان پایان سال خرداد ۹۳

مبحث انتگرال

نمونه سوال رشته تجربی

۲)

نمونه سوال رشته تجربی

امتحان پایان سال خرداد ۹۳


لطفا نظر خود را بیان نمایید