پاسخ نمونه سوالات امتحانی

در این بخش پاسخ چندین نمونه سوال از امتحانات نهایی سالهای گذشته به تفکیک رشته تحصیلی ارائه شده است.

پاسخ این سوالات به کمک رسم نمودار توابع ارائه گشته است. این بهترین شیوه برای حل این دسته از سوالات می باشد. چراکه درک عمیق و شیرینی از ریاضیات به دانش آموز خواهد بخشید. همچنین سعی شده تا سخت ترین سوالات با ساده ترین روش ها حل گردد.