کنکور رشته ریاضی

پاسخ چندین نمونه از تست های کنکور رشته ریاضی در سال های گذشته که به با کمک رسم نمودار به راحتی حل شده اند.