کنکور رشته تجربی

پاسخ چندین نمونه از تست های کنکور رشته تجربی در سال های گذشته که به با کمک رسم نمودار به راحتی حل شده اند.