انتقادها و پیشنهادها

در این قسمت شما می توانید انتقادها و پیشنهادها ی خود را در خصوص ارائه خدمات و شیوه تدریس و یا هر آنچه به نظرتان رسید برای ما ارسال نمایید.

enteghad-banner

 

 

 

بدون شک به نظرات سازنده شما در ادامه راه نیاز خواهیم داشت.

[recaptcha]